Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY VŠEOBECNE:

1) Vložíte tovar do košíka, vyplníte fakturačné údaje a odošlete objednávku. Zároveň sa môžete rovno zaregistrovať, pokiaľ budete mať chuť. Pri ďalšom nákupe sa prihlásite a nemusíte nič vyplňovať.

2) Do 24 hodín Vám na email príde potvrdenie objednávky.

3) V termíne, ktorý je vhodný na výsadbu a expedíciu objednaných rastlín Vám doručí prepravná služba balík s tovarom.

4) Zasadíte doručené rastliny.

5) Ak sa Vám sadiť nechce, do 14 dní od doručenia odstúpite od kúpnej zmluvy a rastliny nám pošlite späť do Záhradníctva (Záhradníctvo Spomyšl, Spomyšl 163, 277 05 Spomyšl). Vrátime Vám peniaze a rastliny zasadíme sami.

 

 a teraz podrobne:

  

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY:

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Česká zahradnická společnost s.r.o., Platnéřská 88/9, 11000 Praha 1, identifikačné číslo: 02019795, (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.zahradnictvi-spomysl.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). 

 

PREDÁVAJÚCI:

Česká záhradnícka spoločnosť s.r.o., Platnérska 88/9, 11000 Praha 1

IČO: 02019795, DIC: CZ02019795

zapísané na zložke C 301810 vedenej na Mestskom súde v Prahe

 ďalej len "predávajúci"

 

KUPUJÚCI:

Koncový spotrebiteľ, objednávajúci si tovar na adrese internetového obchodu www.zahradnictvospomysl.sk ,

 

ďalej len „kupujúci“

 

CENY TOVARU:

Ceny uvedené v internetovom obchode na stránkach www.zahradnictvi-spomysl.cz sú konečné pre koncového spotrebiteľa. 

 

BEŽNÁ CENA DOPRAVY, BALNÉ, DOBERAČNÉ A MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNÁVKY:

 

  1. Dopravné u bežných zásielok je 6,- Euro
  2. Dopravné pri zásielkach so stromčekmi je 8,- Euro
  3. Dobierka 2,- Eura za jednu objednávku.

 

TOVAR:

Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Použité fotografie sú iba ilustračného charakteru.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY:

Platba tovaru môže byť vykonaná nasledujúcimi spôsobmi:

Platba vopred na účet predávajúceho.

Platba online – platobná brána ShoptetPay

Dobierkou (do čiastky 200,- Euro)

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU:

Objednávku je nutné doručiť prostredníctvom elektronického nástroja na stránkach www.zahradnictvospomysl.sk. Ako prijatá sa považuje predávajúcim potvrdená objednávka, ktorá je kupujúcemu zaslaná elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny), požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 

Objednávka sa považuje za vybavenú v momente odovzdania tovaru kupujúcemu v mieste na to určenom, alebo odovzdaním prepravcovi.

V prípade, že nebude mať predávajúci skladom v okamihu odoslania objednávky kompletný tovar obsiahnutý v objednávke, zákazník výslovne súhlasí s tým, že mu bude zaslaná aj nekompletná objednávka. To isté platí v prípade, že tovar nebude z nejakého dôvodu vhodný na poslanie (napr. bude suchý či inak znehodnotený).

 

DODACIE TERMÍNY A DODANIE TOVARU:

Približné termíny expedície:

(pokiaľ nie je u produktu výslovne uvedený iný, konkrétny údaj)

-od začiatku marca: zasielame v prípade, že je pôda rozmrznutá a možno sadiť 

 

 EXPEDÍCIA:

Najneskôr 24 hodín pred termínom expedície sa predávajúci zaväzuje informovať kupujúceho o termíne expedície a to prostredníctvom emailu uvedenom kupujúcim v objednávke alebo telefonicky. Stornovať objednávku je možné kedykoľvek pred termínom expedície. Storno objednávky musí byť doručené na emailovú adresu predávajúceho pred odoslaním tovaru.

V prípade, že predávajúcemu vznikne finančná ujma spôsobená neskorým stornovaním objednávky zo strany kupujúceho, má nárok na úhradu preukázateľných a účelne vynaložených vzniknutých nákladov.

 

ZMENY TERMÍNU EXPEDÍCIE:

V prípade, že kupujúcemu termín expedície nevyhovuje, oznámi toto telefonicky alebo elektronickou poštou predávajúcemu. Termín expedície bude po dohovore s kupujúcim upravený tak, aby si mohol tovar vyzdvihnúť. Tento termín nie je možné zmeniť v deň, kedy kupujúcemu bol doručený e-mail s informáciou o expedovaní objednaného tovaru.

 

DOPRAVA:

Tovar sa doručuje prostredníctvom prepravnej služby, zákazník má kompletný prehľad o doručení a včas vie, čo sa s jeho balíčkom deje. Automatický e-mail aj sms správa ho priebežne informujú o doručení.

 

PREVZATIE TOVARU:

Tovar sa považuje ako prevzatý v okamihu jeho odovzdania kupujúcemu. Kupujúci na základe odovzdania potvrdí dodací list, alebo prepravný list dopravcu.

Zásielku je nutné odkontrolovať ihneď po prevzatí/doručení od dopravcu. Prípadné nezrovnalosti v dodávke je nutné oznámiť obratom cez náš email info@zahradnictvospomysl.sk Predídeme tak komplikáciám pri nahlásení v neskoršom termíne.

 

V prípade, že kupujúci v dohodnutom termíne neprevezme tovar, má predávajúci nárok na úhradu všetkých vzniknutých nákladov týkajúcich sa tejto zmarenej objednávky a kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť.

Za dohodnutý termín sa považuje deň prvého pokusu o doručenie tovaru zvýšený o 4 dni.

Ak neprevezme kupujúci tovar do 4 dní odo dňa, kedy sa ho prepravná služba prvýkrát pokúsila doručiť, je predávajúci oprávnený nechať zaslať tovar späť na svoju doručovaciu adresu. Predávajúci má nárok na uhradenie preukázateľných nákladov, ktoré mu týmto konaním vznikli, najmä môže požadovať cenu dopravy tam aj späť, balné a ďalšie preukázateľné náklady.

 

ZÁKAZNÍCKA KARTA:

Zákaznícku kartu a zľavy z nej čerpané je možné použiť iba pri nákupe (pri voľnom predaji) na prevádzke Záhradníctvo, tj. Záhradníctvo Spomyšl, Spomyšl 163. Vzťahuje sa iba na nákupy uskutočnené na mieste, bez predchádzajúcej rezervácie rastlín na internetovej doméne, tj. www. zahradnictvospomysl.sk. Zľavy poskytované zo Zákazníckej karty nie je možné žiadnym spôsobom vymáhať spätne, alebo uplatňovať pre objednávky uskutočnené po internete. 

 

DAŇOVÝ DOKLAD:

Faktúra (daňový doklad) Vám dorazí elektronicky e-mailom po prevzatí tovaru, a to v horizonte 7 dní od doručenia zásielky. Slúži zároveň ako dodací list, doklad o zaplatení tovaru a nahrádza záručný list. Pokiaľ Vám e-mail nedorazí do 14-tich dní od prevzatia tovaru, kontaktujte nás.

 

DORUČOVANIE:

Doručovacia adresa predávajúceho: Česká zahradnická společnost s.r.o., Spomyšl 163, 27705 alebo prostredníctvom emailu info@zahradnictvospomysl.sk

Doručovacia adresa kupujúceho: Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke alebo na adresu miesta bydliska.

  

REKLAMAČNÝ PORIADOK:

Reklamačné podmienky sú plne v súlade so zákonom č. 89/2012 Zb., obč. zák. (ďalej len "Zákon"), a v situáciách, ktoré nie sú priamo riešené týmito reklamačnými podmienkami, sa postupuje podľa ustanovení tohto Zákona.

 

Právo zo zodpovednosti za vady (ďalej len "Reklamácia") je možné uplatniť iba na tovar zakúpený od Predávajúceho a v záručnej dobe.

 

Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať dodaný tovar ihneď po jeho prevzatí a zjavné vady reklamovať u predávajúceho ihneď, najneskôr do 3 dní po jeho prevzatí tovaru. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú predávajúcim uznané.

 

Ak sa objaví na tovare dodanom internetovým obchodom www.zahradnictvospomysl.sk alebo tovar zakúpený v našej predajni v Spomyšli, reklamovateľná vada, môže kupujúci uplatniť reklamáciu písomne, cez email info@zahradnictvospomysl.sk, reklamace@zahradnictvi-spomysl.cz alebo osobne. Osobne je možné reklamáciu vybaviť iba po predchádzajúcom dohovore.

Písomne a osobne na adrese: Záhradníctvo Spomyšl, Spomyšl 163, 277 05

Pre riadne a rýchle začatie reklamačného konania je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe (alebo aspoň jeho kópiu), fotografiu reklamovaného tovaru a vyplnený reklamačný list.

 

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté neodbornou a neprimeranou starostlivosťou, poškodením prírodnými živlami, zvieratami, chorobami alebo škodcami rastlín a vyššou mocou.

Záručná doba na sadenice v kontajneroch je podľa zákona 219/2003 Zb. 3 týždne. 

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

 

Prostokorenné sadenice je možné reklamovať najneskôr do 31.5., avšak iba z dôvodu kvality rastliny. Záruka sa vzťahuje na to, že rastlina je v okamihu dodania v poriadku a nie na ujmu rastliny.

Prostokorenné stromčeky s korunkou a kríky musia kupujúci po výsadbe zakrátiť - minimálne o 2/3 pôvodnej dĺžky, broskyne potom v kostrových výhonov na 2 - 3 očká. Zakracuje sa zásadne na jar, nikdy na jeseň či v zime. Špičiaky postačí zakrátiť o 1/3. Kontajnerované rastliny nie je potrebné zakracovať. Vyrovnáva sa tým pomer nadzemnej a podzemnej časti. Pokiaľ nebudú prostokorenné stromčeky a kríky po výsadbe zastrihnuté vyššie popísaným spôsobom, prípadnú reklamáciu nemožno riešiť a bude zamietnutá. Vždy je nutná zálievka bezprostredne po výsadbe, v prípade sucha potom aj naďalej podľa potreby. Kontajnerované stromčeky vysádzané v olistenom stave je potom dobré prvé 1 - 2 mesiace zavlažovať v prípade sucha asi 1 - 2 x týždenne, kým dobre nezakorení. Príkmenný kruh okolo stromčeka je v prvom roku dôležité udržiavať v bezburinnom stave – okopávaním, pletím či mulčovaním, aby trávny porast nerobil stromčekom konkurenciu. Výrazne to pomáha ujatiu a dobrému rastu stromčeka.

 

Prípadné omeškanie s reklamáciou pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom na odmietnutie reklamácie.

V prípade poškodenia zásielky doručenej prostredníctvom dopravcu je nutné zaslať reklamáciu s uvedeným číslom zásielky bezodkladne po tom, čo bolo zistené poškodenie zásielky.

 

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom akceptácie prijatia tovaru Predávajúcim. Predávajúci má právo neakceptovať prijatie tovaru od Kupujúceho v prípade, že nie sú splnené podmienky dané Zákonom a Obchodnými podmienkami Predávajúceho. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva kompletne ruší a zmluvné strany sú si povinné navrátiť všetky plnenia, ktoré si na jej základe už poskytli.

V prípade zasielania reklamovaného Tovaru Predávajúcemu prostredníctvom prepravnej služby je Kupujúci povinný k Tovaru pribaliť vyplnenú žiadosť o reklamáciu.

Sadenice v kontajneri, jednoducho korenisté či v rôznych formách balu sú určené na výsadbu do voľnej pôdy, a to bez zbytočného odkladu. A to v prípade, že pri konkrétnej rastline nie je uvedený iný postup.

V prípade zasielania reklamovaného Tovaru Predávajúcemu sa za deň prijatia Reklamácie považuje deň obdržania poslednej súčasti Tovaru Predávajúcim. Za deň vybavenia reklamácie sa považuje deň odovzdania vybavenej Reklamácie prepravnej službe. V tomto prípade je Kupujúci taktiež povinný zaslať reklamovaný Tovar spolu so všetkým príslušenstvom, spolu s kópiou záručného listu, žiadosti o reklamáciu a kópiou daňového dokladu. Kupujúci je povinný tovar pripraviť na prepravu tak, aby pri nej nedošlo k poškodeniu Tovaru. Pri preprave je za riadne doručenie k Predávajúcemu zodpovedný Kupujúci, ktorý uplatňuje reklamáciu.

Tovar odporúčame zaslať poistený a doporučene. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.

Reklamácia musí byť vybavená bez odkladu a v čo najkratšom možnom termíne v rámci stanovenej 30 dennej zákonnej lehoty, ak sa nedohodne Predávajúci s Kupujúcim na dlhšej lehote. Ak nie je Reklamácia vybavená v zákonom stanovenej lehote, vznikajú Kupujúcemu rovnaké práva a povinnosti ako by sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

 

Kupujúci je povinný prevziať vybavenú Reklamáciu čo najskôr na výzvu Predávajúceho, prípadne dohodnúť podmienky prepravy s Predávajúcim.

 

Predávajúci označí Reklamáciu za neoprávnenú v prípade, že:

vada vznikla nesprávnym používaním tovaru, nesprávnou starostlivosťou oň, alebo vada bola spôsobená pôsobením vyššej moci. 

 

ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD KÚPNEJ ZMLUVY:

V súlade s ustanovením §1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

 

Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa vzťahujú výhradne na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Ak je teda nižšie v tomto článku použité výraze „spotrebiteľ“, je tým mienený Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom.

 

Spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, uzavretej inak ako osobne, v lehote 15 dní. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa prevzatia tovaru, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov (položiek) tovaru, plynie lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje. Zásielku je kupujúci povinný vrátiť na adresu prevádzky (Záhradníctvo Spomyšl, Spomyšl 163, 277 05 Spomyšl); v žiadnom prípade nemožno zasielať zásielku na sídlo spoločnosti do Prahy.

 

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy musia byť splnené nasledujúce podmienky:

Tovar musí byť nepoškodený, bez známok opotrebovania alebo používania, tovar musí byť so všetkým príslušenstvom. Odstúpiť od kúpnej zmluvy nemožno pri tovare upravenom na mieru. 

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal. Náklady na vrátenie predmetného tovaru Predávajúcemu znáša v takom prípade spotrebiteľ. 

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenia tovaru znáša kupujúci.

Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu iba za zníženie hodnoty predmetného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

V súlade s príslušným ustanovením Občianskeho zákonníka oznamuje Predávajúci spotrebiteľovi, že spotrebiteľ je oprávnený (nie však povinný) využiť na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku obchodných podmienok formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorého vzor je prílohou obchodných podmienok.

Na urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy a vrátenia peňazí odporúčame priložiť k vrátenému tovaru podpísaný sprievodný list.

Tovar odporúčame zaslať poistený a doporučene. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že sa jedná o dodávku tovaru upraveného podľa priania Kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu. 

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Všetky osobné dáta Kupujúceho sú Predávajúcim považované za súkromné a dôverné, sú bezpečne uložené na chránených serveroch a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku tvoria externé dopravné služby, a to iba vtedy, ak je to nevyhnutné pre doručenie tovaru klientovi.

  

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES:

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Zmena uložených osobných dát je možná po prihlásení Kupujúceho do užívateľskej sekcie alebo na základe telefonického alebo emailového vyžiadania Kupujúceho u Predávajúceho.

Všetky uložené osobné dáta Kupujúceho je možné na telefonické alebo emailové vyžiadanie zmazať z databázy.

Informácie od Kupujúceho sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov číslo 101/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy objednavky@zahradnictvi.as, informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

V prípade sporu medzi kupujúcim spotrebiteľom a predávajúcim môže spotrebiteľ využiť tiež možnosť mimosúdneho riešenia sporu. V takom prípade môže kupujúci (spotrebiteľ) kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia a postupovať podľa pravidiel tam uvedených. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov možno nájsť aj na stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Začať alternatívne riešenie sporu je tiež možné prostredníctvom on-line formulára na stránkach https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

Tieto podmienky sú platné od 1.2. 2023 do odvolania alebo vydania nových obchodných podmienok.

 

 

Príloha: Odstúpenie od kúpnej zmluvy